กฎหมายท้องถิ่น


จำนวนผู้อ่านบทความ : 858

รวมกฎหมายท้องถิ่น


พระราชบัญญัตติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารดาวโหลด pdf http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca52/%ca52-20-9999-update.pdf

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารดาวโหลด pdf http://www.phichitpao.go.th/picture/ml2-5/ml2-5-2.pdf

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เอกสารดาวโหลด pdf http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1164/%a1164-20-2560-a0001.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารดาวโหลด pdf http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA52/%CA52-2g-9998-update.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารดาวโหลด pdf http://www.lp-pao.go.th/Finance/images/download/11.pdf

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เอกสารดาวโหลด pdf http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1164/%a1164-2g-2560-a0001.pdf


รวมข้อกฎหมายท้องถิ่น http://www.thongthinlaws.com/

รวมกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1

รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล http://www.local.moi.go.th/main_law.htm