การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


จำนวนผู้อ่านบทความ : 999

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

นางเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน นำคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ที่กำหนดให้ หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทนต่อการสุจริตทั้งปวงและมีความสะอาย และเกรงกลัวที่จะทุจริต รวมทั้งการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน