การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


จำนวนผู้อ่านบทความ : 227

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
เรื่อง  วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
  ----------------------------------------------------------------

 

                       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้จัดทําวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตําบล  เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนในองค์กรยึดมั่นและปฏิบัติและใช้เป็นวิถีการทํางาน เพื่อสร้างประโยชน์หรือคุณค่าให้แ่ก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เช่น วัฒนธรรมในการมุ่งสร้างคุณภาพ วัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรม ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิผลขององค์กร วัฒนธรรมองค์กรจะส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรเป็นอย่างมาก เมื่อวัฒนธรรมนั้นก่อให้เกิดการผูกพัน และการมีส่วนร่วมในองค์กร การปรับตัว ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรการประพฤติปฏิบัติ ได้สม่ำเสมอ ซึ่งจะทําให้เกิดการทํางานที่ประสานกันและสามารถคาดหมายพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ได้มีภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การที่เหมาะสม  ทําให้องค์กรมีกรอบและทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน จะทําให้องค์กรสามารถบรรลุสู่ประสิทธิผลตามที่ต้องการได้ จึงประกาศวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ประกอบด้วย

  1. ยึดประโยชน์ส่วนรวมและร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา
  2. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่
  3. ศึกษาข้อระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ
  4. ให้ความสําคัญและเคารพผู้อื่นตามสิทธิมนุษยชน
  5. มีความกระตือรือร้น รวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่
  6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
  7. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเน้นการมีส่วนร่วม
     

                                  จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕61


(นางเกศริน   ตุ่นแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
วันที่ 19  เดือน มกราคม พ.ศ.2561


เอกสารดาวโหลด PDF /Uploads/files/วัฒนธรรมองค์กร 2561.pdf