การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


จำนวนผู้อ่านบทความ : 839

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


 

Download ประกาศ ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
  ----------------------------------------------------------------

                      เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ซึ่งได้กำหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้

  • เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
  • เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
  • มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
  • ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
  • มีการปรับปรุงภารกิจสของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
  • ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
  • มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง
  •  
  • ดังนั้น จึงประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างกลไกให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ตระหนักถึงหน้าที่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

                   ทั้งนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือเป็นแนวปฏิบัติ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕