การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม


จำนวนผู้อ่านบทความ : 997

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม


 

การประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2565

เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น