มาตรฐานการให้บริการ


จำนวนผู้อ่านบทความ : 726

มาตรฐานการให้บริการ


คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปก คำนำ สารบัญ และวัตถุประสงค์ของคู่มือ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร PDF : http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/4/2000_5000.pdf

ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร PDF :http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/4/2000_5001.pdf

ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวโหลดไฟล์เอกสาร PDF : http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/4/2000_5002.pdf