หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหยวก


จำนวนผู้อ่านบทความ : 212

บ้านห้วยหยวก

หมู่ที่ 7 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

***************

ประวัติความเป็นมา

           บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2458 จนถึงปัจจุบันรวม 101 ปี ครั้งแรกได้มีนางหน่อคะ เลขที่ 11 หมู่ที่ 7 เป็นผู้ริเริ่มมา ตั้งถิ่นฐานเป็นครอบครัวแรก ในตอนนั้นและได้มาอยู่จำนวน 3 ครอบครัว ประชากร 11 คน ต่อจากนั้นก็ได้มีครอบครัวอื่นๆ ตามอยู่เรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน

 

อาณาเขตติดต่อ

           ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   บ้านขุนวิน    หมู่ที่ 16 ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง

           ทิศใต้           ติดต่อกับ   บ้านสบวิน    หมู่ที่  9  ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง

           ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   บ้านดอนเปา  หมู่ที่  4  ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง

           ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   บ้านแม่มูต     หมู่ที่  6  ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง

 

พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านห้วยหยวก

           23.31 ตารางกิโลเมตร

 

ลักษณะภูมิอากาศ

           แบ่งออกเป็น 3  ฤดูดังนี้

           ฤดูหนาว    ช่วงเดือนพฤศจิกายน   ถึง  เดือนกุมภาพันธ์

           ฤดูร้อน     ช่วงเดือนมีนาคม        ถึง  เดือนพฤษภาคม

           ฤดูฝน       ช่วงเดือนมิถุนายน       ถึง  เดือนตุลาคม

 

ศาสนา

           ชาวบ้านส่วนใหญ่ของบ้านชาวบ้าน  นับถือศาสนาพุทธและคริสต์บางครอบครัว มีบางส่วนนับถือผีประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง

 

จำนวนครัวเรือน/ประชากร  (ข้อมูลเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนครัวเรือน

74

 ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมด

307

 คน

แบ่งเป็น ชาย

154

 คน

แบ่งเป็น หญิง

153

 คน

 

 

จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  (ข้อมูลเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนผู้สูงอายุ

31

 คน

แบ่งเป็น ชาย

12

 คน

แบ่งเป็น หญิง

19

 คน

- จำนวนผู้พิการ

13

 คน

แบ่งเป็น ชาย

9

 คน

แบ่งเป็น หญิง

4

 คน

 

การประกอบอาชีพ

           1)  เกษตรกรรม (ทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์)    จำนวน 72  ครัวเรือน

           2)  ค้าขาย                                             จำนวน    3  ครัวเรือน

 

หมู่บ้านมี รายได้    2,250,000   บาท/ปี

หมู่บ้านมี รายจ่าย  3,750,000   บาท/ปี

หมู่บ้านมี หนี้สิน      740,000   บาท/คน/ปี

 

กลุ่มกิจกรรม/อาชีพ มีจำนวน 2 กลุ่ม

           1)  กลุ่มสตรีแม่บ้าน

           2)  กลุ่มเด็กและเยาวชน

 

กองทุนในหมู่บ้าน

ลำดับ

ชื่อกองทุน

ยอดเงิน ณ ปัจจุบัน

1

กองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน)

1,000,000  บาท

2

กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

280,000  บาท

3

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

28,000  บาท

4

กองทุนธนาคารข้าว

2,802,234  บาท

5

กองทุนกลุ่มสตรี

20,000  บาท

 

สภาพทางสังคม

           สภาพครัวเรือนชาวบ้านอยู่กันแบบครอบครัวขยายหรือครอบครัวขนาดใหญ่เป็นส่วนมากครอบครัวมีความอบอุ่น 

           -   ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีการตรวจสุขภาพอนามัยตลอดเพราะมีสถานีอนามัยอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 6 กิโลเมตร 

           -   เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน

           -   ชาวบ้าน บางส่วนติดสุรา 1 คน ติดบุหรี่ ส่วนมากเป็นผู้ใหญ่

 

 

ขนบธรรมเนียมประเพณี

           1) ประเพณีมัดมือ หรือประเพณีปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยง มักจะจัดในช่วงเดือน  มกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี

           2) ประเพณีกินข้าวใหม่ (ข้าวเม่า) ของกระเหรียงจัดขึ้นภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ในช่วงเดือนสิงหาคม

           3) ประเพณีแต่งงานของกะเหรี่ยง นิยมแต่งงานในเดือนพฤษภาคม เป็นส่วนใหญ่

 

สถานที่ ท่องเที่ยว

           บ้านห้วยหยวก มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตหมู่บ้าน ได้แก่ น้ำตกขุนวิน เป็นน้ำตกที่อยู่กลางป่าชุมชนซึ่งห่างจากหมู่บ้านห้วยหยวกประมาณ 4  กิโลเมตร การเดินทางต้องใช้เท่าเดินเท่านั้น เพราะยังไม่มีเส้นทางสำหรับรถทุกประเภท

           วัดหลวงขุนวิน เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่มีประวัติในการสร้าง อายุประมาณ 2000 ปี ตั้งอยู่กลางป่าชุมชน สถานที่ร่มรื้น เย็นสบาย ปัจจุบันชาวบ้านได้มาฟื้นฟูจนทำให้น่าไปเที่ยว

 

การคมนาคม และสาธารณูปโภค

  • การคมนาคมมีความลำบาก ตั้งแต่บ้านสบวิน ถึงบ้านห้วยหยวกจะไม่ใช่ทางลาดยาง 5 กิโลเมตร  มีความลำบากในช่วงหน้าฝนและหน้าแล้ง

 

รายชื่อนำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีจำนวน 4 คน ดังนี้

           1) นายคำหลู่                           ปี พ.ศ. 2505 - 2527

           2) นายวอเชอ     คีรีไพรภักดี         ปี พ.ศ. 2527 - 2535

           3) นายธงชัย      หอมกุหลาบดอย   ปี พ.ศ. 2535 - 2541

           4) นายสมบูรณ์    มุ่งพัฒนาถิ่น       ปี พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน

 

รายชื่อผู้นำในหมู่บ้าน ณ ปัจจุบัน

           1) นายสมบูรณ์    มุ่งพัฒนาถิ่น       ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน

           2)                                       ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           3)                                       ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           4) นายปภังกร    คีรีไพรภักดี         ตำแหน่ง  สมาชิก อบต.

           5) นายสถาพร    กิ่งไพรทอง         ตำแหน่ง  สมาชิก อบต.

           6)                                       ตำแหน่ง  ประธานกองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน)

           7)                                       ตำแหน่ง  ประธานกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

           8)                                       ตำแหน่ง  ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

           9)                                       ตำแหน่ง  ประธานกองทุนธนาคารข้าว

           10)                                      ตำแหน่ง  ประธานกองทุนกลุ่มสตรี