หมู่ที่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ


จำนวนผู้อ่านบทความ : 140

บ้านห้วยข้าวลีบ

หมู่ที่ 8  ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

***************

ประวัติความเป็นมา

           เดิมที่หมู่บ้านห้วยข้าวลีบ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเก่าแห่งหนึ่งชื่อว่า วัดคี แต่เนื่องจาก ชาวบ้านอาศัยอยู่ได้ไม่นานนักเกิดมีการล้มป่วย จึงต้องย้ายถิ่นฐานมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน คือบ้านห้วยข้าวลีบ และชื่อห้วยข้าวลีบนั้นครั้งเก่าชาวบ้านทำนาแต่ข้าวลีบแทบไม่ได้กิน จึงตั้งชื่อว่าห้วยข้าวลีบ แต่ปัจจุบันข้าวไม่ลีบแล้ว และชาวบ้านก็อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยความผาสุกจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 2 ป๊อก คือ ป๊อกห้วยข้าวลีบ และป๊อกโป่งสมิต

 

รายชื่อผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีจำนวน 8 คน ดังนี้

           1) นายงามู

           2) นายโดโพแกง

           3) นายมูลู

           4) นายดีคะ      วังธารทอง         เป็น ผู้ใหญ่บ้าน  ปี 2500

           5) นายซอดี     โกพาลี             เป็น ผู้ใหญ่บ้าน  ปี 2531

           6) นายคำดี      หอมะลิป่า          เป็น ผู้ใหญ่บ้าน  ปี 2535

           7) นายจะกา    ผดุงพนาไพร       เป็น ผู้ใหญ่บ้าน  ปี 2540

           8) นายเสาร์คำ  ถิ่นทรายทอง       เป็น ผู้ใหญ่บ้าน  ปี 2550 – 2556

           9) นายชัยยา    แสงกระจ่างหล้า   เป็น ผู้ใหญ่บ้าน  ปี 2556 – ปัจจุบัน

 

อาณาเขตติดต่อ

           ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   บ้านแม่เตียน  หมู่ที่  18  ต.แม่วิน  อ.แม่วาง

           ทิศใต้             ติดต่อกับ   บ้านห้วยอีค่าง หมู่ที่  1 ต.แม่วิน  อ.แม่วาง

           ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   บ้านทุ่งหลวง  หมู่ที่  2  ต.แม่วิน  อ.แม่วาง

           ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   บ้านห้วยเย็น  หมู่ที่  18  ต.แม่วิน  อ.แม่วาง

 

พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านห้วยข้าวลีบ

           27.01 ตารางกิโลเมตร

 

ลักษณะภูมิอากาศ

           แบ่งออกเป็น  3  ฤดู ดังนี้

           ฤดูหนาว     ช่วงเดือนพฤศจิกายน     ถึง  เดือนกุมภาพันธ์

           ฤดูร้อน       ช่วงเดือนมีนาคม          ถึง  เดือนพฤษภาคม

           ฤดูฝน        ช่วงเดือนมิถุนายน         ถึง  เดือนตุลาคม

 

 

 

จำนวนครัวเรือน/ประชากร  (ข้อมูลเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนครัวเรือน

207

 ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมด

868

 คน

แบ่งเป็น ชาย

442

 คน

แบ่งเป็น หญิง

426

 คน

 

จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  (ข้อมูลเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนผู้สูงอายุ

67

 คน

แบ่งเป็น ชาย

27

 คน

แบ่งเป็น หญิง

40

 คน

- จำนวนผู้พิการ

20

 คน

แบ่งเป็น ชาย

9

 คน

แบ่งเป็น หญิง

11

 คน

 

การประกอบอาชีพ

           1)  เกษตรกรรม (ทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์)    จำนวน  156  ครัวเรือน

           2)  ค้าขาย                                             จำนวน    13  ครัวเรือน

           3)  ทำงานประจำ/รับราชการ                        จำนวน      5  ครัวเรือน

           4)  ทำงานประจำเอกชน/บริษัท/โรงงาน             จำนวน      3  ครัวเรือน

           5)  อื่นๆ                                               จำนวน      5  ครัวเรือน

 

หมู่บ้านมี รายได้    2,500,000   บาท/ปี

หมู่บ้านมี รายจ่าย  1,750,000   บาท/ปี

 

กลุ่มกิจกรรม/อาชีพ มีจำนวน 2 กลุ่ม

           1)  กลุ่มแม่บ้าน

           2)  กลุ่มหนุ่มสาว

 

กองทุนในหมู่บ้าน

ลำดับ

ชื่อกองทุน

ยอดเงิน ณ ปัจจุบัน

1

กองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน)

1,000,000  บาท

2

กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

280,000  บาท

 

สภาพทางสังคม

           สภาพครัวเรือนชาวบ้าน อยู่กันแบบครอบครัวขยายหรือครอบครัวขนาดใหญ่เป็นส่วนมากครอบครัวมีความอบอุ่น

           - ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง    

           - เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 15-60  ปี อ่านและเขียนได้เป็นส่วนใหญ่ (ประมาณ 32 % เขียนและอ่านภาษาไทยไม่ได้)  

 

ขนบธรรมเนียมประเพณี

           1) ประเพณีมัดมือ  หรือประเพณีปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยง มักจะจัดในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี

           2) ประเพณีกินข้าวใหม่(ข้าวเม่า) ของกระเหรียงจัดขึ้นภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ในช่วงเดือนสิงหาคม

           3) ประเพณีแต่งงานของกะเหรี่ยง นิยมแต่งงานในเดือนพฤษภาคม มีพิธีกรรม 2 แบบ คือ

พิธีกรรมผู้ที่นับถือผี  และผู้นับถือศาสนาคริสต์

 

ศาสนา

           ชาวบ้านส่วนใหญ่ของบ้านห้วยข้าวลีบ นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คริสต์บางส่วนและมีบางส่วนนับถือผี ประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

 

การคมนาคม และสาธารณูปโภค

           การคมนาคมมีความสะดวกสบาย  ในการเดินทางไปอำเภอแม่วางและตามซอยได้รับการพัฒนาเป็นถนนลาดยางหรือลงหินคลุกทุกซอย

 

รายชื่อผู้นำในหมู่บ้าน ณ ปัจจุบัน

           1) นายชัยยา      แสงกระจ่างหล้า   ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน

           2)                                       ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           3)                                       ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           4) นายสมบุรณ์    ศักดิ์ชีวอมรกุล     ตำแหน่ง  สมาชิก อบต.

           5) นายเสริมพล   แสนทวีสุข         ตำแหน่ง  สมาชิก อบต.

           6)                                       ตำแหน่ง  ประธานกองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน)

           7) นางลัดดา      ปัญญาฟู           ตำแหน่ง  ประธานแม่บ้าน

           8) นางอำภา      รุ่งสุดฟ้า            ตำแหน่ง  ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

           9)                                       ตำแหน่ง  ประธานกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

          10)      พระรณฤทธิ์      โรจนกาโร        ตำแหน่ง เจ้าอาวาส (ผู้นำทางศาสนา)