หมู่ที่ 12 บ้านขุนวาง


จำนวนผู้อ่านบทความ : 97

บ้านขุนวาง

หมู่ที่ 12  ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

***************

ประวัติความเป็นมา

           บ้านขุนวาง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยตั้งที่จุดกำเนิดของแม่น้ำวาง จึงได้ตั้งชื่อว่า บ้านขุนวาง นับแต่นั้นเป็นต้นมา บ้านขุนวางเป็นหมู่บ้านชนเผ่าม้ง ที่เริ่มเข้ามาก่อตั้งบ้านเรือนในพื้นที่ขุนวาง เมื่อปี พ.ศ. 2503 แบ่งเป็น 2 หย่อมบ้านหรือ 2 ป๊อก คือบ้านขุนวาง และบ้านเจ็ดหลัง แบ่งการปกครองออกเป็น 5 คุ้ม หรือ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหนึ่ง กลุ่มสอง กลุ่มสาม กลุ่มสี่ และกลุ่มห้า (ป๊อกบ้านเจ็ดหลัง) และตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 5 คน ดังนี้

           1) นายยงค์      แซ่ย่าง             ปี  พ.ศ. 2512 - 2537

           2) นายโต่ง      แซ่ย่าง             ปี  พ.ศ. 2537 - 2548

           3) นายชัยวัฒน์  ลีตระกูลทอง       ปี  พ.ศ. 2548 - 2550

           4) นายแดง      แซ่ย่าง             ปี  พ.ศ. 2550 – 2555

           5) นายพะ       แซ่ย่าง             ปี  พ.ศ. 2555  -  ปัจจุบัน

 

อาณาเขตติดต่อ

           ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   บ้าน ป่ากล้วย  หมู่ที่ 17  ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง

           ทิศใต้           ติดต่อกับ   อำเภอจอมทอง

           ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   บ้าน โป่งน้อย หมู่ที่ 14  ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง

           ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   อำเภอแม่แจ่ม

 

ลักษณะพื้นที่และที่ตั้ง

           บ้านขุนวาง ตั้งอยู่ในตำบลแม่วิน อยู่ห่างจากอำเภอแม่วาง ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 45 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 บาท อยู่ในแผนที่ระวาง 2476ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน ป่าไม้เป็นประเภทป่าดิบเขา มีที่ราบเล็กน้อยตามลำห้วย มีแม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำขุนวางซ้าย ลักษณะดินเป็นดินร่วนสีแดง ระบายน้ำได้ดี หินส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต บ้านขุนวางมีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 12,462.82 ไร่ แยกเป็น

1)  ป่าดิบเขา

9,390.37  ไร่

2)  พื้นที่เกษตรกรรม

2,783.00  ไร่

3)  ที่อยู่อาศัย

9.09  ไร่

4)  ไร่ร้าง

278.76  ไร่

 

ลักษณะภูมิอากาศ

           แบ่งออกเป็น 3 ฤดูดังนี้

           ฤดูหนาว       ช่วงเดือนพฤศจิกายน     ถึง เดือนกุมภาพันธ์

           ฤดูร้อน         ช่วงเดือนมีนาคม          ถึง เดือนพฤษภาคม

           ฤดูฝน          ช่วงเดือนมิถุนายน         ถึง เดือนตุลาคม

 

 

 

จำนวนครัวเรือน/ประชากร  (ข้อมูลเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนครัวเรือน

142

 ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมด

881

 คน

        แบ่งเป็น ชาย

446

 คน

        แบ่งเป็น หญิง

435

 คน

 

จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  (ข้อมูลเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนผู้สูงอายุ

45

 คน

        แบ่งเป็น ชาย

20

 คน

        แบ่งเป็น หญิง

25

 คน

- จำนวนผู้พิการ

9

 คน

        แบ่งเป็น ชาย

4

 คน

        แบ่งเป็น หญิง

5

 คน

 

สภาพทางเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพ

           รายได้เฉลี่ยของประชากร  30,000  บาท/คน/ปี โดยมีอาชีพ ดังนี้

           1) เกษตรกรรม

               - ปลูกไม้ดอก เช่น เบญจมาศ คาร์เนชั่น ผีเสื้อ

               - ปลูกพืชผัก เช่น กะหล่ำปลี ถั่วลันเตา มะเขือเทศ

               - ปลูกไม้ผล เช่น พลับ ท้อ บ๊วย สตรอเบอร์รี่ กาแฟ

               - ทำนา

           2) รับจ้าง เช่น รับจ้างโครงการหลวง, ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงฯ และรับจ้างในเมืองเชียงใหม่

 

กลุ่มกิจกรรม/อาชีพ มีจำนวน 4 กลุ่ม

           1)  กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน                          นายพะ       แซ่ย่าง        ประธาน

           2)  กลุ่มแม่บ้าน                                         นางชนัดดา   ศรีพิชญากุล  ประธาน

           3)  กลุ่มเยาวชน                                         นายสุพจน์   แซ่ลี          ประธาน

           4)  กลุ่มผู้นำเที่ยวท้องถิ่น                               นายหือ       แซ่ย่าง        ประธาน

 

กองทุนในหมู่บ้าน

ลำดับ

ชื่อกองทุน

ยอดเงิน ณ ปัจจุบัน

1

กองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน)

1,200,000  บาท

2

กองทุน กข.คจ.

300,000  บาท

3

กองทุนปุ๋ย อพป.

80,000  บาท

4

สถาบันการเงินชุมชน

1,800,000  บาท

5

สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงขุนวาง จำกัด

400,000  บาท

 

 

การคมนาคม  และสาธารณูปโภค

           บ้านขุนวาง มีเส้นทางคมนาคม 2 เส้นทาง คือ

           เส้นทางที่ 1   ออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ไป ตามทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-จอมทอง ถึงหลักกิโลเมตรที่ 57 ก่อนถึงอำเภอจอมทอง 1 กิโลเมตร แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 สายจอมทอง-อินทนนท์ เลี้ยวขวาบ้านขุนกลาง (หลักกิโลเมตรที่ 31) ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ถึงบ้านขุนวาง

           เส้นทางที่ 2   ออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ไป ตามทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-จอมทอง ถึงอำเภอสันป่าตอง จะพบสามแยกทางขวามือ มีป้ายบอกไป อำเภอแม่วาง วิ่งบนเส้นทางหลวงหมายเลข 1013 ผ่านอำเภอแม่วาง เข้าสู่ตำบลแม่วิน พบสามแยกทางซ้ายมือ (สามแยกห้วยเกี๋ยง) ผ่านบ้านห้วยเกี๋ยง หนองเต่า โป่งลมแรง ระยะทางรวมประมาณ 84 กิโลเมตร ถึงบ้านขุนวาง

 

สภาพทางสังคม

           บ้านขุนวาง เป็นหมู่บ้านชนเผ่าม้ง มีประเพณีวัฒนธรรมของตัวเอง คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธหรือนับถือผีบรรพบุรุษ และนับถือศาสนาคริสต์ สภาพครัวเรือนอยู่กันแบบครอบครัวขยายหรือครอบครัวใหญ่ สภาพบ้านเรือนมั่นคงถาวรชาวบ้านส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง เด็ก และเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับ คนส่วนใหญ่ไม่ติดสุรา บุหรี่ มีการปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

 

ศาสนา

           ชาวบ้านส่วนใหญ่ของบ้านขุนวาง  นับถือศาสนาพุทธหรือนับถือผีบรรพบุรุษ และศาสนาคริสต์รองลงมา

 

วัฒนธรรมประเพณี

 1. ประเพณีพิธีกรรมที่เป็นระดับครอบครัว ซึ่งหมายถึง พิธีกรรมที่ทุกครอบครัวต้องทำกัน แต่ไม่ได้ทำกันทั้งชุมชนในคราวเดียวกัน ครอบครัวไหนจะทำกันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ความพร้อมหรือความจำเป็น เช่น การเรียกขวัญตั้งชื่อเด็ก การเรียกขวัญทั่วไป การผูกข้อมือ การอัวเน้ง การขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน งานศพ และการเลี้ยงฉลองต่างๆ
 2. ประเพณีพิธีกรรมที่เป็นระดับชุมชน ซึ่งหมายถึง พิธีกรรมที่ทำกันทั้งชุมชน ทุกคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์เหมือนกัน เช่น การเลี้ยงผีดงเซ้ง การเลี้ยงผีลม
 3. ประเพณีพิธีกรรมที่เป็นระดับชนเผ่า หมายถึงประเพณีพิธีกรรมที่ต้องทำกันทั้งชนเผ่า คนในชนเผ่าได้มีส่วนเสียเหมือนกัน เช่น งานปีใหม่ม้ง ซึ่งจะตรงกับเดือนธันวาคม หรือ เดือนมกราคม ของทุกปี โดยนับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 เป็นวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมที่ทำกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีหลายอย่าง เช่น สะเดาะเคราะห์ส่งท้ายปีเก่า การเรียกขวัญ การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การอวยพรคนเฒ่าคนแก่ การเล่นลูกช่วง การเล่นลูกข่าง การ้องรำทำเพลง และอื่นๆ อีกมากมาย

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 1. ดอยผาแง่ม เป็นดอยหรือผาที่แตกแยกเป็น 4 แง่ม เป็นส่วนหนึ่งของดอยอินทนนท์ บนยอดดอยผาแง่มมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ พระบรมธาตุขุนวาง ดอกกุหลาบพันปีสีแดง ดอกกุหลาบพันปีสีขา พันธุ์ไม้นานาชนิด สัตว์ป่าต่างๆ และที่น่าประทับใจ คือ เป็นยอดดอยที่สูงชัน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทั้งฝั่งแม่แจ่ม และแม่วาง
 2. น้ำตก ในเขตบ้านขุนวาง มีน้ำตกอยู่ 7 แห่ง ส่วนใหญ่จะทางซีกดอกผาแง่ม เช่น น้ำตกดงกุหลาบ น้ำตกป่ากล้วย น้ำตกผาดำ เป็นต้น
 3. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มีการวิจัยพืชหลายอย่างที่น่าสนใจ เช่น ท้อ องุ่น มะคาเดเมียนัท กาแฟ มันฝรั่ง และอื่นๆ สิ่งที่น่าสนใจด้านการท่องเที่ยว คือ ดอกนางพญาเสือโคร่ง บ้านพักรับรอง จุดกางเต้นท์ แคมป์ไฟ สวนดอกไม้ การแฟสด เป็นต้น
 4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง สิ่งที่น่าสนใจด้านการท่องเที่ยว คือ มีบริการไกด์ท้องถิ่น แคมป์ไฟ การแสดงชนเผ่าม้ง บริการบ้านพักรับรอง แปลงไม้ดอกเมืองหนาว วานิลา เป็นต้น
 5. ก้อนหินคล้ายท่อนซุง เป็นก้อนหินที่ถูกน้ำกัดเซาะจนดูคล้ายกับท่อนไม้ที่กลายเป็นหิน
 6. สภาพชีวิต วัฒนธรรมของชนเผ่าม้ง โดยเฉพาะชุดชนเผ่าม้ง ที่มีความสวยงาม และประเพณีปีใหม่ม้ง ที่มีการละเล่นที่หลากหลาย เช่น ลูกข่าง ลูกช่วง ที่เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างมาก 

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 1. โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง เข้ามาในหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2518 สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาเขต 4 มีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมปีที่ 6
 2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เข้ามาตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 ซึ่งเดิมทีพื้นที่นี้กรมประชาสงเคราะห์ร่วมกับองค์การสหประชาชาติเข้ามาทำงานก่อน ในปี พ.ศ. 2515 ต่อมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางได้เข้ามาดำเนินงานต่อ โดยสังกัดมูลนิธิโครงการหลวง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน คือ บ้านขุนวาง บ้านป่ากล้วย บ้านโป่งลมแรม บ้านโป่งน้อยเก่า โป่งน้อยใหม่ บ้านห้วยยาว และบ้านขุนแม่วาก มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชหลายอย่าง เช่น กาแฟ ท้อ ดอกเบญจมาศ ดอกคาร์เนชั่น เสาวรส แคปกุ๊ดเบอรี่ สตรอเบอร์รี่ ต้นแฮมป์ และอื่นๆ
 3. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) เป็นศูนย์วิจัยที่สังกัด กรมวิชาการเกษตร มีการวิจัยพืชหลายอย่างที่น่าสนใจ เช่น ท้อ องุ่น มะคาเดเมียนัท กาแฟ มันฝรั่ง และอื่นๆ
 4. ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์นมอินทนนท์ สังกัด กรมปศุสัตว์ มีพ่อพันธุ์โคพันธุ์ดีจากต่างประเทศหลายสายพันธุ์ โดยศูนย์ฯ นี้จะทำการผลิตน้ำเชื้อส่งขายให้กับเกษตรกรหรือหน่วยงานที่สนใจ เพื่อผสมพันธุ์กับแม่โคพันธุ์
 5. หน่วยจัดการต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง เข้ามาปลูกป่า เมื่อ ปี พ.ศ. 2518 โดยเน้นปลูกต้นสนสามใบเป็นส่วนใหญ่ สังกัด กรมป่าไม้
 6. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนวาง เป็นสถานบริการที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่า
 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนวาง เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 8. โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง

 

รายชื่อผู้นำในหมู่บ้าน ณ ปัจจุบัน

           1)  นายพะ         แซ่ย่าง           ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน

           2)  นายจึ          พิทักษ์ไพร        ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           3)  นายไพสันต์    แซ่ย่าง           ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           4)  นายสันติชัย    แซ่ย่าง           ตำแหน่ง  สมาชิก อบต.

           5)  นายสุทธินันท์  แซ่ย่าง           ตำแหน่ง  สมาชิก อบต.

           6) นายสุพจน์     แซ่ลี              ตำแหน่ง  ประธานเยาวชน

           7) นางชนัดดา     ศรีพิชญากุล      ตำแหน่ง  ประธานแม่บ้าน

           8) นายหือ         แซ่ย่าง           ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มผู้นำเที่ยวท้องถิ่น

           9) นายโต่ง        แซ่ย่าง           ตำแหน่ง  ประธานกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.)