หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน


จำนวนผู้อ่านบทความ : 121

บ้านใหม่วังผาปูน

หมู่ที่ 15 ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

***************

ประวัติความเป็นมา

           บ้านใหม่วังผาปูน ตั้งขึ้นราว ปี พ.ศ.2400 เพราะเป็นหมู่บ้านแห่งแรกในตำบลแม่วิน (โดยพ่อขุนวินเป็นผู้ตั้งขึ้นในสมัยนั้น) มีอายุราว 140 ปี มาแล้ว เมื่อเริ่มก่อตั้งมีพ่อขุนวิน ซึ่งราษฎรสมัยนั้นให้ความเคารพนับถือ จึงให้พ่อขุนวินเป็นผู้นำในการปกครองหมู่บ้าน บ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 เคยเป็นหมู่บ้านร่วมกับหมู่บ้านสบวิน หมู่ที่ 9 และได้แยกการปกครองจากหมู่บ้านสบวินเป็นบ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 เมื่อปี พ.ศ. 2526

           บ้านใหม่วังผาปูน จะมีภูเขาขนาบข้างทั้งซ้ายและขวาและมีแม่น้ำไหลผ่านคือ แม่น้ำวาง ซึ่งไหลลงมาจากขุนวาง และหมู่บ้านแห่งนี้มีผู้เฒ่าผู้แก่ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่แต่เก่าก่อน จะใช้หินปูนที่มีอยู่หลังหมู่บ้านนำมาเผาไว้ใช้งานด้านก่อสร้างต่างๆ จึงได้เรียกขนานนามของหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านใหม่วังผาปูน และมีถ้ำอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วย คือถ้ำบ้านใหม่วังผาปูน ในอดีตคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าถ้ำแห่งนี้สามารถเดินทะลุออกที่ถ้ำเชียงดาวได้

 

รายชื่อผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

           1) นายอุดม    ไชยาปัน

           2) นายสมคิด  ตาสิติ

           3) นายสมพร  เสาร์มา

           4) นายแดง    รุ่งเกียรติเจริญ

 

รายชื่อผู้นำในหมู่บ้าน

           1)   นายแดง               รุ่งเกียรติเจริญ               ผู้ใหญ่บ้าน

           2)   นายปรีชา              แก้วออน                     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           3)   นายตี๋                  กาตาสาย                    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           4)   นายดำริ               ญาวิชัย                      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           5)   นายสุวรรณ            อองนา                       ประธานประชาคม

           6)   นายสมคิด             ตาสิติ                        ส.อบต.

           7)   นายอุดร               ฟุงละ                        ส.อบต.

           8)   นางบุญศรี             รุ่งเกียรติเจริญ               ประธานกลุ่มแม่บ้าน

           9)   นายสาน               กันธะวงศ์                    ประธานคุ้มที่ 1 ต้นโชคพัฒนา

           10)  นายสงวน              ยอดใจ                       ประธานคุ้มที่ 2 หินผาคุณธรรม

           11)  นายพงศ์ษักดิ์          มาเรือนไทย                 ประธานคุ้มที่ 3 ดินดำร่วมใจ

           12)  นายสุวิทย์             แก้วออน                     ประธานคุ้มที่ 4 ไม้ใหญ่สักทอง

           13)  นายวิเชียร             ทาดาริน                     อช.

           14)  น.ส.นงลักษณ์          เกียรติเวทย์                  อช.

           15)  นางเทียมจันทร์        เชียงเขียว                    อช.

           16)  นายยงยุทธ            มงคล                        อพปร.

           17)  นายทองอินทร์         แก้วออน                     อพปร.

           18)  นายชาญณรงค์        ปัญทา                       อพปร.

           19)  นางประพันธ์           แก้วออน                     อสม.

           20)  นางขันแก้ว            กันทาวิน                    อสม.

           21)  นายประชัน            เชียงเขียว                    อสม.

           22)  นายเกียรติ             แก้วออน                     อสม.

           23)  นางกรุณา              เกียรติเวทต์                  ประธาน อสม.

           24)  นางคนึง                ศิริชัย                        อสม.

           25)  นายนคร               เชียงเขียว                    กรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์

           26)  นายศรี                 วงค์คำ                       กรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์

           27)  นายสุธรรม            แก้วออน                     มัคนายกยกวัด

           28)  ท่านพระครูอนันต์     กตสาโร                      เจ้าอาวาส

 

อาณาเขต

           ทิศเหนือ           ติดต่อกับ      บ้านหนองมณฑา หมู่ที่ 16 ตำบลแม่วิน

           ทิศใต้               ติดต่อกับ      บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 19 ตำบลแม่วิน

           ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ      บ้านบ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วิน

           ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ      บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่วิน

 

พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านใหม่วังผาปูน 12,777.5 ไร่

           -   พื้นที่มีโฉนด (พื้นที่อยู่อาศัย,พื้นที่ทำกิน)         จำนวน 338 ไร่ 1 งาน 40 ตาราวา

           -   พื้นที่ไม่มีเอกสาร (พื้นที่อยู่อาศัย,พื้นที่ทำกิน)    จำนวน 609 ไร่ 2 งาน 53 ตาราวา

 

แบ่งเป็น 4 คุ้ม

           -   คุ้ม 1 ต้นโชคพัฒนา

           -   คุ้ม 2 หินผาคุณธรรม

           -   คุ้ม 3 ดินดำร่วมใจ

           -   คุ้ม 4 ไม้ใหญ่สักทอง

 

ลักษณะภูมิอากาศ  แบ่งออกเป็น 3 ฤดูดังนี้

           ฤดูหนาว    ช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

           ฤดูร้อน     ช่วงเดือน มีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

           ฤดูฝน       ช่วงเดือน มิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

 

ศาสนา

           ชาวบ้านส่วนใหญ่ของบ้านใหม่วังผาปูนนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด

 

ลักษณะภูมิประเทศ

           บ้านใหม่วังผาปูน สภาพพื้นที่ทั่วไปมีภูเขาล้อมรอบเป็นพื้นที่ราบสูง มีป่าไม้เบญจพรรณเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร หมู่บ้านตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 27-28 ถนนสายสันป่าตอง-แม่วิน ทางหลวงหมายเลข 1013

จำนวนครัวเรือน/ประชากร  (ข้อมูลเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนครัวเรือน

124

ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมด

358

คน

แบ่งเป็น ชาย

183

คน

แบ่งเป็น หญิง

175

คน

 

จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  (ข้อมูลเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนผู้สูงอายุ

49

 คน

แบ่งเป็น ชาย

24

 คน

แบ่งเป็น หญิง

25

 คน

- จำนวนผู้พิการ

20

 คน

แบ่งเป็น ชาย

10

 คน

แบ่งเป็น หญิง

10

 คน

 

การประกอบอาชีพ

           1)  เกษตรกรรม (ทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์)    จำนวน    81  ครัวเรือน

           2)  ค้าขาย                                             จำนวน    11  ครัวเรือน

           3)  ทำงานประจำ/รับราชการ                        จำนวน     4  ครัวเรือน

           4)  ทำงานบริษัทเอกชน/บริษัท/โรงงาน             จำนวน     4  ครัวเรือน

           5)  ทำธุรกิจส่วนตัว                                   จำนวน     5  ครัวเรือน

 

กลุ่มกิจกรรม/อาชีพ มีจำนวน 5 กลุ่ม

           1) กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มสะอาด

           2) กลุ่มพัฒนาอาชีพ

           3) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด

           4) กลุ่มแม่บ้าน

           5) กลุ่มเกษตรกรชาวสวน

           6) กลุ่มผู้สูงอายุ

 

กองทุนในหมู่บ้าน

ลำดับ

ชื่อกองทุน

ยอดเงิน ณ ปัจจุบัน

1

กองทุน หมู่บ้าน (เงินล้าน)

2,300,000 บาท

2

กองทุน แม่ของแผ่นดิน

2,000 บาท

3

กองทุน น้ำดื่มสะอาด

4,500 บาท

4

กองทุน กองทุนเกษตรกรชาวสวน

105,460 บาท

5

กองทุน กองทุนพัฒนาอาชีพ

240,000 บาท

6

กองทุน กองทุนกู้ยื่มเศรษฐกิจชุมชน (อบต.)

100,000 บาท

 

 

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

           บ้านใหม่วังผาปูน จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆ ได้แก่

           1) กลุ่มอาชีพสุรากลั่นดอยหลวง

           2) กลุ่มหัตถกรรมเกมส์ไม้ ซึ่งเป็นเครือข่ายกับกลุ่มหัตถกรรมเกมส์ไม้บ้านสบวิน

 

จากหมู่บ้านพัฒนาชาวประชาผาสุก สู่หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข”

           1) กิจกรรมด้านการลดรายจ่าย ทุกครัวเรือนมีการลด ละ เลิกอบายมุข ประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน) ทำเกษตรอินทรีย์

           2) กิจกรรมด้านการเพิ่มรายได้ มีการจัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน  กลุ่มปลูกกล้วยน้ำหว้า กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มหน่อไม้อัดปีบ

           3) กิจกรรมด้านการประหยัด  ครัวเรือนมีการออมทรัพย์ ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์ มีกองทุนหมู่บ้าน ทุกครัวเรือนมีวินัยการใช้จ่ายเงิน ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการบูรณาการกองทุนหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว

           4) กิจกรรมด้านการเรียนรู้ ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วม หมู่บ้านมีแผนชุมชน และนำไปแผนปฎิบัติ

           5) กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า ชุมชนมีการปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นเป็นหมู่บ้านน่าอยู่

           6) กิจกรรมด้านการเอื้ออารีต่อกัน ชุมชนมีการดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน “รู้รักสามัคคี”