หมู่ที่ 17 บ้านป่ากล้วย


จำนวนผู้อ่านบทความ : 637

บ้านป่ากล้วย

หมู่ที่ 17 ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

***************

ประวัติความเป็นมา

           บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมขึ้นอยู่กับบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 4 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2538 ได้แยกหมู่บ้านจากบ้านหนองเต่าเป็นบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 17 แบ่งการปกครองออกเป็น 2 หย่อมบ้าน คือ

           1) บ้านป่ากล้วย

           2) บ้านโป่งลมแรง

 

รายชื่อผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้

           1) นายวิเชียร  วิจุณวายุ

           2) นายวิรุฬห์  ดุเจโต๊ะ (ปัจจุบัน)

 

รายชื่อผู้นำในหมู่บ้าน

           1) นายวิรุฬห์       ดุเจโต๊ะ               ผู้ใหญ่บ้าน

           2) นายอาทร        เจอภัสสรรุ่ง          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           3) นายดิเรก         ไพรีเกษม             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           4) นายบุญช่วย     รื่นรมย์พฤกษา       สมาชิก อบต.

           5) นายนพพร       เฉลิมเกียรติกวี       สมาชิก อบต.

           6) นายสุวิทย์        จ่อวาลู               ประธานกองทุนหมู่บ้าน

           7) นางมณี           พงศ์พัฒนสุข         ประธานแม่บ้าน

           8) บาทหลวงกาเซต                        ผู้นำทางศาสนา

 

อาณาเขตติดต่อ

           ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

           ทิศใต้           ติดต่อกับ   อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

           ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 4 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง

           ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   บ้านขุนวาง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง

 

โครงสร้างภายในหมู่บ้านแบ่งออกเป็น

           1) คุ้มที่ 1 ออทีเก่อตอที เอาะก่อเก่อตอเก่อ

           2) คุ้มที่ 2 มีมากกินน้อย มีน้อยกินแบ่งปัน

           3) คุ้มที่ 3 เอาะอูซู่ เก่อโตโชโหม่

           4) คุ้มที่ 4 มาเซ่อก๊อ เอาเซ่อก๊อ

           5) คุ้มที่ 5 มาตามเรา

           6) คุ้มที่ 6 โมวาลู่

 

ลักษณะภูมิอากาศ  แบ่งออกเป็น 3 ฤดูดังนี้

           ฤดูหนาว    ช่วงเดือน   พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

           ฤดูร้อน     ช่วงเดือน   มีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

           ฤดูฝน       ช่วงเดือน   มิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

 

ศาสนา

           ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดและมีบางส่วนนับถือศาสนาพุทธ มีโบสถ์คริสตร์ จำนวน 2 แห่ง

 

ลักษณะภูมิประเทศ

           บ้านป่ากล้วย - บ้านโป่งลมแรง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของดอยอินทนนท์ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูงแวดล้อมด้วยภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล มีป่าเบญจพรรณเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วางประมาณ 34 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 80 กิโลเมตร

 

จำนวนครัวเรือน/ประชากร  (ข้อมูลเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนครัวเรือน

96

 ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมด

467

 คน

แบ่งเป็น ชาย

225

 คน

แบ่งเป็น หญิง

242

 คน

 

จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  (ข้อมูลเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนผู้สูงอายุ

20

 คน

แบ่งเป็น ชาย

8

 คน

แบ่งเป็น หญิง

12

 คน

- จำนวนผู้พิการ

5

 คน

แบ่งเป็น ชาย

2

 คน

แบ่งเป็น หญิง

3

 คน

 

การประกอบอาชีพ

           1) อาชีพทำนา

           2) เลี้ยงสัตว์ อาทิ หมู ไก่ วัว ควาย

           3) ทำสวนผัก

           4) รับจ้างทั่วไป

           หมู่บ้านมีรายได้ 9,840,000.00 บาท/ปี

 

กองทุนในหมู่บ้าน

           1) กองทุนหมู่บ้านป่ากล้วย          จำนวน        1,000,000 บาท

           2) กองทุน กข.คจ.                   จำนวน          280,000 บาท

           3) กองทุนกลุ่มออมทรัพย์            จำนวน        1,000,000 บาท

           4) กองทุนกลุ่มหมู่บ้าน               จำนวน            60,000 บาท

 

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

           บ้านป่ากล้วย-บ้านโป่งลมร้อน จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆ คือ กลุ่มอาชีพผ้าทอชนเผ่า

 

การคมนาคมละสาธารณูปโภค

           เดินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามถนนเชียงใหม่-ฮอด ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง เลี้ยวขวาผ่านตำบลบ้านกาด ผ่านที่ว่าการอำเภอแม่วาง ผ่านตำบลแม่วิน เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านห้วยเกี๋ยง ผ่านบ้ารหนองเต่า ถึงบ้านป่ากล้วย-บ้านโป่งลมแรง ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

           - หอกระจายข่าว  2  แห่ง

           - ประปาหมู่บ้าน   2  แห่ง

 

ขนบธรรมเนียมประเพณี

           1) ประเพณีมัดมือ หรือประเพณีปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยง มักจะจัดในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี

           2) ประเพณีกินข้าวใหม่ (ข้าวเม่า) ของกระเหรียงจัดขึ้นภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ในช่วงเดือนสิงหาคม

           3) ประเพณีแต่งงานของกะเหรี่ยง นิยมแต่งงานในเดือนพฤษภาคม มีพิธีกรรม 2 แบบ คือ พิธีกรรมผู้ที่นับถือผี และผู้นับถือศาสนาคริสต์

           4) ประเพณีศพของปกาเกอะญอ

 

ครอบครัว

           สภาพครัวเรือนชาวบ้านป่ากล้วย-โป่งลมร้อน อยู่แบบครอบครัวขยายหรือครอบครัวขนาดใหญ่เป็นส่วนมากครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีการตรวจสุขภาพอนามัยตลอด เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปี อ่านและเขียนได้เป็นส่วนใหญ่ (ประมาณ 32 % เขียนและอ่านภาษไทยไม่ได้) ชาวบ้าน ส่วนใหญ่ไม่ติดสุรา ไม่ติดบุหรี่

 

สถานที่ ท่องเที่ยว

          ส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติมากกว่าคนไทย มาศึกษาวิถีชีวิตของชาวเขา อีกทั้งการนำนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวศึกษาธรรมชาติ