หมู่ที่ 18 บ้านแม่เตียน


จำนวนผู้อ่านบทความ : 483

บ้านแม่เตียน

หมู่ที่ 18 ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

***************

ประวัติความเป็นมา

           บ้านแม่เตียน หมู่ที่ 18 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในอดีตเดิมขึ้นอยู่กับบ้านห้วยข้าวลีบ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วิน ปี พ.ศ.2537 ได้แยกหมู่บ้านจากบ้านห้วยข้าวลีบเป็นบ้านแม่เตียน แบ่งการปกครองออกเป็น 3 หย่อมบ้าน คือ

           1) บ้านแม่เตียน

           2) บ้านห้วยเย็น

           3) บ้านแม่เตียนใน

 

รายชื่อผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีจำนวน 2 คน ดังนี้

           1) นายมูดี         เพียงพยายาม  ปี พ.ศ. 2537 - 2540

           2) นายสมบูรณ์    ขจรขจายกิตติ ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน

 

รายชื่อผู้นำในหมู่บ้าน ณ ปัจจุบัน

           1) นายสมบูรณ์  ขจรขยายกิตติ     ผู้ใหญ่บ้าน

           2) นายติทา     ขุนคีรีไพร          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           3) นายชัยรัตน์  ขนองขจี           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           4) นายนิยม     เวโต่แฮ             สมาชิก อบต.

           5) นายอำนวย  ภูติกานน           สมาชิก อบต.

           6) นายปุหลุ     เลาเพาคีรี          ประธานกองทุนหมู่บ้าน

           7) นางอำพร    ฟ้าพยับเมฆ        ประธานแม่บ้าน

 

อาณาเขตติดต่อ

           ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  บ้านม่อนยะ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง

           ทิศใต้             ติดต่อกับ  บ้านห้วยข้าวลีบ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง

           ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

           ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

ศาสนา

           ชาวบ้านส่วนใหญ่ของบ้านแม่เตียน นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดและมีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์และผี ประชากรเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

 

ลักษณะภูมิอากาศ  แบ่งออกเป็น 3 ฤดูดังนี้

           ฤดูหนาว  ช่วงเดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์

           ฤดูร้อน   ช่วงเดือนมีนาคม       ถึง  เดือนพฤษภาคม

           ฤดูฝน     ช่วงเดือนมิถุนายน      ถึง  เดือนตุลาคม

 

จำนวนครัวเรือน/ประชากร  (ข้อมูลเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนครัวเรือน

133

 ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมด

645

 คน

แบ่งเป็น ชาย

337

 คน

แบ่งเป็น หญิง

308

 คน

 

จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  (ข้อมูลเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนผู้สูงอายุ

44

 คน

แบ่งเป็น ชาย

17

 คน

แบ่งเป็น หญิง

27

 คน

- จำนวนผู้พิการ

7

 คน

แบ่งเป็น ชาย

5

 คน

แบ่งเป็น หญิง

2

 คน

 

การประกอบอาชีพ

           1) เกษตรกรรม (ทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์)      จำนวน 120  ครัวเรือน

           2) ค้าขาย                                               จำนวน    5  ครัวเรือน

           หมู่บ้านมีรายได้ 2,000,000 บาท/ปี รายจ่าย 1,500,000 บาท/ปี

 

จำนวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ มีจำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

           1) กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์โครงการหลวง

           2) กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน

           3) กลุ่มออมทรัพย์พ่อบ้าน

           4) กลุ่มผู้ปลูกดอก

 

กองทุนในหมู่บ้าน มีจำนวน 4 กองทุน ดังนี้

           1) กองทุนแก้ความยากจน (กขคจ)   จำนวน   280,000  บาท

           2) กองทุนออมทรัพย์แม่บ้าน          จำนวน   190,000  บาท

           3) กองทุนออมทรัพย์พ่อบ้าน          จำนวน   117,040  บาท

           4) กองทุนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน     จำนวน   100,000  บาท

 

สภาพทางสังคม

           สภาพครัวเรือนชาว อยู่กันแบบครอบครัวขยายหรือครอบครัวขนาดใหญ่เป็นส่วนมากครอบครัวมีความอบอุ่น

           -   ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีการตรวจสุขภาพอนามัยตลอด

           -   เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปี อ่านและเขียนได้เป็นส่วนใหญ่ (ประมาณ 32 % เขียนและอ่านภาษไทยไม่ได้)

           -   ชาวบ้าน ส่วนใหญ่ไม่ติดสุรา ไม่ติดบุหรี่ มีการปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 

ขนบธรรมเนียมประเพณี

           1) ประเพณีมัดมือ หรือประเพณีปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยง มักจะจัดในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี

           2) ประเพณีกินข้าวใหม่ (ข้าวเม่า) ของกระเหรียงจัดขึ้นภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ในช่วงเดือนสิงหาคม

           3) ประเพณีแต่งงานของกะเหรี่ยง นิยมแต่งงานในเดือนพฤษภาคม มีพิธีกรรม 2 แบบ คือ พิธีกรรมผู้ที่นับถือผี และผู้นับถือศาสนาคริสต์

 

การคมนาคม และสาธารณูปโภค

           -   การคมนาคมมีความสะดวกสบาย ในการเดินทางไปอำเภอแม่วาง ประมาณ 68 กิโลเมตร

           -   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 เครื่อง

           -   มีหอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง

           -   มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

           บ้านแม่เตียน หมู่ที่ 18 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในอดีตเดิมขึ้นอยู่กับบ้านห้วยข้าวลีบ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วิน ปี พ.ศ. 2537 ได้แยกหมู่บ้านจากบ้านห้วยข้าวลีบเป็นบ้านแม่เตียน แบ่งการปกครองออกเป็น 3 หย่อมบ้าน คือ

           1) บ้านแม่เตียน

           2) บ้านห้วยเย็น

          3)       บ้านแม่เตียนใน