หมู่ที่ 19 บ้านห้วยหอย


จำนวนผู้อ่านบทความ : 24

บ้านห้วยหอย

หมู่ที่ 19 ตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

***************

ประวัติความเป็นมา

           บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 19 ได้แยกตัวมาจากบ้านขุนป๋วย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2200 ในอดีตนั้นประชากรส่วนหนึ่ง ย้ายมาจากบ้านห้วยงู ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของอำเภอดอยหล่อ และต่อมาได้เกิดภาวะภัยแล้งและประชากรส่วนหนึ่ง ย้ายเข้ามาที่หย่อมบ้านห้วยหอย หย่อมบ้านประตูเมือง และหย่อมบ้านห้วยข้าวลีบจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งการปกครองเป็น 2 ป๊อก คือ ป๊อกขุนป๋วยบน และป๊อกขุนป๋วยล่าง ประกอบด้วย 3 หย่อมบ้าน คือ

           1) บ้านประตูเมือง

           2) บ้านห้วยหอย

           3) บ้านห้วยข้าวลีบ

 

รายชื่อผู้นำในหมู่บ้าน ณ ปัจจุบัน

           1) นายดอก       พะแก่              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           2) นายธีรพันธ์    คันถวิกรม          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

           3) นางจันดี        กุดูปือ              สมาชิก อบต.

           4) นายพุทธิพงษ์  ธำรงพนา          สมาชิก อบต.แม่วิน

           5) นายสุริยา      สุเค                 สมาชิก อบต.แม่วิน

           6) นายชุมพล      ร่มโพธิ์พระคุณ     ผู้ทรงคุณวุฒิ

           7) นางจันทร์ดี    หล้ายาว            ประธานแม่บ้าน

 

อาณาเขตติดต่อ

           ทิศเหนือ        ติดต่อกับ บ้านแม่สะป๊อก หมู่ที่ 5 ต.แม่วิน อ.แม่วาง

           ทิศใต้           ติดต่อกับ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

           ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ บ้านห้วยโป่ง  หมู่ที่ 11 ต.แม่วิน อ.แม่วาง

           ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ บ้านขุนป๋วย  หมู่ที่ 3 ต.แม่วิน อ.แม่วาง

 

พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านห้วยหอย  27.09 ตารางกิโลเมตร

 

ลักษณะภูมิอากาศ  แบ่งออกเป็น 3 ฤดูดังนี้

           ฤดูหนาว    ช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

           ฤดูร้อน     ช่วงเดือน มีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

           ฤดูฝน       ช่วงเดือน มิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

 

จำนวนครัวเรือน/ประชากร  (ข้อมูลเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนครัวเรือน

140

 ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมด

622

 คน

แบ่งเป็น ชาย

315

 คน

แบ่งเป็น หญิง

307

 คน

จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  (ข้อมูลเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2556)

- จำนวนผู้สูงอายุ

46

 คน

แบ่งเป็น ชาย

22

 คน

แบ่งเป็น หญิง

24

 คน

- จำนวนผู้พิการ

13

 คน

แบ่งเป็น ชาย

1

 คน

แบ่งเป็น หญิง

12

 คน

 

การประกอบอาชีพ

           1) เกษตรกรรม (ทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์)    จำนวน 123  ครัวเรือน

           2) ค้าขาย                                             จำนวน     4  ครัวเรือน

           3) ทำงานประจำ/รับราชการ                        จำนวน   10  ครัวเรือน

           หมู่บ้านมีรายได้ 3,000,000 บาท/ปี รายจ่าย 1,500,000 บาท

 

จำนวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ มีจำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้

           1) กลุ่มทอผ้า (ย้อมสีธรรมชาติ)

           2) กลุ่มปลูกผักอินทรีย์

 

กองทุนในหมู่บ้าน มีจำนวน 1 กองทุน ดังนี้

  1. กองทุนหมู่บ้านประตูเมือง     จำนวน 1,000,000 บาท

 

ลักษณะภูมิประเทศ

           สภาพหมู่บ้านอาศัยอยู่ตามหุบเขา รอบหมู่บ้านป่า มีต้นไม้ใหญ่ๆ ที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า ป่ามีความอุดมสมบูรณ์

 

การศึกษา

           มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สโมสรไลออน์รัตนโกสินทร์ โดยเปิดสอน 2 ระดับ คือ

           1) ระดับก่อนประถมศึกษา

           2) ระดับประถมศึกษา

           มีครู ตชด. ทำการสอนที่โรงเรียนจำนวน 6 คน ในปีการศึกษา 2547 มีจำนวนนักเรียน 120 คน

 

สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ

           -   น้ำตกห้วยหอย

 

ขนบธรรมเนียมประเพณี

           1) ประเพณีมัดมือ หรือประเพณีปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยง มักจะจัดในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี

           2) ประเพณีกินข้าวใหม่ (ข้าวเม่า) ของกระเหรียงจัดขึ้นภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ในช่วงเดือนสิงหาคม

           3) ประเพณีแต่งงานของกะเหรี่ยง นิยมแต่งงานในเดือนพฤษภาคม มีพิธีกรรม 2 แบบ คือ พิธีกรรมผู้ที่นับถือผี และผู้นับถือศาสนาคริสต์

การคมนาคม และสาธารณูปโภค

           -   ลักษณะเส้นทางเป็นดินลูกรัง  การเดินทางจะลำบากในช่วงหน้าฝน

           -   มีประปาหมู่บ้านจำนวน 1 แห่ง