ข้อบัญญัติงบประมาณราย 2563


จำนวนผู้อ่านบทความ : 520

ข้อบัญญัติงบประมาณราย 2563

ลำดับ

รายการ

ไฟล์แนบ

1

ข้อมูลทั่วไป

2

ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 2563

3

คำแถลงงบประมาณ-ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4

คำแถลงงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5

ำแถลงงบประมาณ-ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6

ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ

7

บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน

8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

9

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563

10

รายงานประมาณการรายรับ-ประจำปีงบประมาณ 2563

11

รายละเอียดประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ-2563

12

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

13

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ14รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

14

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย