องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านใหม่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านใหม่

การประชุมเตรียมการจัดเวทีสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมข้อมูลทะเบียนประวัติที่ดินสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมประชาชนฐานราก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเตรียมการจัดเวทีสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมข้อมูลทะเบียนประวัติที่ดินสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมประชาชนฐานราก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวจับ ทางลงน้ำตกแม่วาง หมู่ 5 บ้านแม่สะป๊อก

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวจับ ทางลงน้ำตกแม่วาง หมู่ 5 บ้านแม่สะป๊อก

ความรู้และแนวทางป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก

ความรู้และแนวทางป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ความรู้และแนวทางป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก

ความรู้และแนวทางป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 -2557

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 -2557

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 -2557

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 -2557