ข่าวประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้อ่าน : 25

วันที่รับหนังสือ

รายละเอียด

31-พ.ค.-64

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายผลผลิตมะม่วง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 และโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไย เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต ปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่

28-พ.ค.-64

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14 ในรูปแบบ On-site Online และ On demand

24-พ.ค.-64

แนวทางการดำเนินควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้ไง่ใช้ทำการประมง

24-พ.ค.-64

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

24-พ.ค.-64

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564

18-พ.ค.-64

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

17-พ.ค.-64

การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

17-พ.ค.-64

ประชาสัมพันธ์ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต covid – 19”

14-พ.ค.-64

ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civie Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน

14-พ.ค.-64

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

14-พ.ค.-64

การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

13-พ.ค.-64

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564

3-พ.ค.-64

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce"

28-เม.ย.-64

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุยชน ประจำปี 2564

27-เม.ย.-64

การเข้าถึงสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

21-เม.ย.-64

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

20-เม.ย.-64

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

19-เม.ย.-64

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ

5-เม.ย.-64

โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา ขอแนะนำสถานที่

5-เม.ย.-64

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร

1-เม.ย.-64

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook "กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท."

24-มี.ค.-64

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน

24-มี.ค.-64

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน GHB Home Loan Fair @ เชียงใหม่

23-มี.ค.-64

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกัน

18-มี.ค.-64

ขอความร่วมมือขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

18-มี.ค.-64

ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3

16-มี.ค.-64

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกัน

15-มี.ค.-64

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลสถานที่จุดจอดฉายภาพยนต์ในโครงการการรถโรงหนัง

11-มี.ค.-64

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

8-มี.ค.-64

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ

8-มี.ค.-64

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

3-มี.ค.-64

ขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan)

2-มี.ค.-64

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

1-มี.ค.-64

ขอประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ

19-ก.พ.-64

ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (เอพีโอ)

19-ก.พ.-64

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ

17-ก.พ.-64

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มวิสาหกิจการเพื่อสังคม และการจัดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

17-ก.พ.-64

ประชาสัมพันธ์โครงอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ "การท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีระดับตำบล"

17-ก.พ.-64

การจัดกิจกรรมเพื่อบรรเทาเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับผลกระทบจาการงดการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564

17-ก.พ.-64

ประชาสัมพันธ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021

15-ก.พ.-64

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นต้องปฏิบัติ

15-ก.พ.-64

ประชาสัมพันธ์ "แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ"

9-ก.พ.-64

การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ

4-ก.พ.-64

ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3-ก.พ.-64

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

20-ม.ค.-64

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

20-ม.ค.-64

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ พ.ศ. 2540

19-ม.ค.-64

กำซับการดำเนินงานการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

8-ม.ค.-64

ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค