การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 2565


จำนวนผู้อ่าน : 3

รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 

รายงานสรุปสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2565 

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 

รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.แม่วิน 2565  

สายด่วนนายกฯ 

แผนผังแสดงขั้นตอนรับฟังความคิดเห็น 

ประกาศ อบต.แม่วิน เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 

คำสั่ง อบต.แม่วิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ