โครงสร้างผู้บริหาร


จำนวนผู้อ่าน : 16

โครงสร้างผู้บริหาร

 

     
   
  - ว่าง -  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โทรศัพท์ XXXXXXX

 
 
- ว่าง -   - ว่าง -

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โทรศัพท์ XXXXXXX

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โทรศัพท์ XXXXXXX

   
  - ว่าง -  
  เลขานุการนายกฯ  
  โทรศัพท์ XXXXXXX