โครงสร้างผู้บริหาร


จำนวนผู้อ่าน : 30

โครงสร้างผู้บริหาร click

   
  นางเกศริน  ตุ่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
053-027777-9 ต่อ 11

 
 
 
นายโต่ง  แซ่ย้าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
053-027777-9 ต่อ 12

 
  นางจันทร์ฉาย  โนลอย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
053-027777-9 ต่อ 12

 
   
  นายพันศักดิ์  ไพรสณฑ์หรรษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
053-027777-9 ต่อ 12