โครงสร้างผู้บริหาร


จำนวนผู้อ่าน : 33

โครงสร้างผู้บริหาร

 

     
   
  นางเกศริน  ตุ่นแก้ว  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โทรศัพท์ 084-3785933

 
 
นายโต่ง  แซ่ย้าง   นางจันทร์ฉาย โนลอย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โทรศัพท์ 083-5768284

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

โทรศัพท์ 082-8921182

   
  นายพันศักดิ์  ไพรสณฑ์หรรษา  
  เลขานุการนายกฯ  
  โทรศัพท์  087-2016701