โครงสร้างสภา อบต.


จำนวนผู้อ่าน : 15

 โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินนางสาวสุชาดา  สุขเป็ง
รองประธานสภา อบต.แม่วิน

 

 
นายทิตย์พงษ์ นิยมเกียรติไพศาล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 นางสาวมณฑิตา  จารุวงศ์สวัสดิ์
เลขานุการประธานสภา อบต.แม่วิน

 


นางเจ๊ะแฮ  ธารธัญสาร
สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 1

 

นายศรชัย  มีทูดี
สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 3

นายนรินทร์  ชนาศัย
สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 4


นางพัชรินทร์  พญาปราชญ์
สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 5

 


นายสถาพร  กิ่งไพรทอง
สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 7

 


นายเพ็ญเพชร  ประกรวาที
สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 8

 


นายเจตนรินทร์  ขันแข่งบุญ
สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 9

 


นายโนวิชัย  สุดเสรี
สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 10

 


นายสุทัศน์  สุวรรณ
​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 11

 


นายชิชนุพงศ์  เลามาเยี่ย
​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 12

 


นายบุญเลิศ  แสนวังทอง
​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 13

 


นายการัณย์  คีรีป้อง
​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 14
​​​​​​​


นายทวี  จันทะแพ
​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 15

 


นายบรรพต  ทรายบรรพต
​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 16

 


นายชัยวัฒน์  ชนาศัย
​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 17

 
 

นายการชัย  สกุลาทาน
​​​​​​​สมาชิกสภา อบต.แม่วิน หมู่ที่ 18