โครงสร้างสภา อบต.


จำนวนผู้อ่าน : 17

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 
นายสุทัศน์  สุวรรณ
ประธานสภาฯ
 
นายเสริมพล  แสนทวีสุข
รองประธานสภาฯ
 
น.ส. สุชาดา  สุขเป็ง
เลขานุการสภาฯ
 
นายอาทิตย์  พุทธรักสกุล
ส.อบต. หมู่ 1
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 1
 
นางสาวอุมาพร   วีระหลานหลวง
ส.อบต. หมู่ 2
 
นายส่าโก่เจะ  แสนสุขอุดมขวัญ
ส.อบต. หมู่ 2
 
นายทวี  มีทูดี
ส.อบต. หมู่ 3
 
นายขวัญชัย  แหล่โพแหนะ
ส.อบต. หมู่ 3
 
นายศรานนท์ โชติเสริมทรัพย์
ส.อบต. หมู่ 4
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 4
 
นายนพคุณ  กฎบัญญัติ
ส.อบต. หมู่ 5
 
นายจรัญ     ใจหล้า
ส.อบต. หมู่ 5
 
นางสายทอง  ตุ่นแก้ว
ส.อบต. หมู่ 6
 
นายปภังกร  คีรีไพรภักดี
ส.อบต. หมู่ 7
 
นายสถาพร  กิ่งไพรทอง
ส.อบต. หมู่ 7
 
นายสมบูรณ์  ศักดิ์ชีวอมรกุล
ส.อบต. หมู่ 8
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 9
 
นางบัวผัน  อริยะ
ส.อบต. หมู่ 9
 
นายบัญชา  ศศิธรรัตนชัย
ส.อบต. หมู่ 10
 
นายรณชัย  เกษตรสุขใจ
ส.อบต. หมู่ 10
 
นายสมบัติ  จันทรามูล
ส.อบต. หมู่ 11
 
นายสันติชัย  ภูวนาสันติ
ส.อบต. หมู่ 12
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 12
 
นายหล้า  เลาย้าง
ส.อบต. หมู่ 13
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 13
 
นายมงคล  ลิโยตินิพอ
ส.อบต. หมู่ 14
 
นายจิต  จิรธารเจริญ
ส.อบต. หมู่ 14
 
นายทวี จันทะแพ
ส.อบต. หมู่ 15
 
นางบุญศรี  รุ่งเกียรติเจริญ
ส.อบต. หมู่ 15
 
นายละแฮ  พงศ์ชำนาญไพร
ส.อบต. หมู่ 16
 
นายบรรพต  ทรายบรรพต
ส.อบต. หมู่ 16
 
นายประภาส  พะแกะลี
ส.อบต. หมู่ 17
 
นายกอบชัย  ไพรสณฑ์สันทัด
ส.อบต. หมู่ 17
 
นายอำพล   ปัจจุสะ
ส.อบต. หมู่ 18
 
นายมนตรี  ขจรขจายกิตติ
ส.อบต. หมู่ 18
 
นายสุริยา สุเค
ส.อบต. หมู่ 19
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 19