โครงสร้างสภา อบต.


จำนวนผู้อ่าน : 30

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
นายทิตย์พงษ์ นิยมเกียรติไพศาล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 
นางสาวสุชาดา สุขเป็ง
รองประธานสภาฯ
 
นางสาวมณฑิตา จารุวงศ์สวัสดิ์
เลขานุการประธานสภาฯ

 

 

นางเจ๊ะแฮ ธารธัญสาร
ส.อบต. หมู่ที่ 1
 
 
นายทิตย์พงษ์ นิยมเกียรติไพศาล
ส.อบต. หมู่ที่ 2
 
 
นายศรชัย มีทูดี
ส.อบต. หมู่ที่ 3
 
 
นายนรินทร์ ชนาศัย
ส.อบต. หมู่ที่ 4
 
 
นางพัชรินทร์ พญาปราชญ์
ส.อบต. หมู่ที่ 5
 
 
นางสาวสุชาดา สุขเป็ง
ส.อบต. หมู่ที่ 6
 
 
นายสถาพร กิ่งไพรทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 7
 
 
นายเพ็ญเพชร ประกรวาที
ส.อบต. หมู่ที่ 8
 
 
นายเจตนรินทร์ ขันแข่งบุญ
ส.อบต. หมู่ที่ 9
 
 
นายโนวิชัย สุดเสรี
ส.อบต. หมู่ที่ 10
 
 
นายสุทัศน์ สุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ 11
 
 
นายชิชณุพงศ์ เลามาเยี่ย
ส.อบต. หมู่ที่ 12
 
 
นายบุญเลิศ แสนวังทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 13
 
 
นายการัณย์ คีรีป้อง
ส.อบต. หมู่ที่ 14
 
 
นายทวี จันทะแพ
ส.อบต. หมู่ที่ 15
 
 
นายบรรพต ทรายบรรพต
ส.อบต. หมู่ที่ 16
 
 
นายชัยวัฒน์ ชนาศัย
ส.อบต. หมู่ที่ 17
 
 
นายการชัย สกุลาทาน
ส.อบต. หมู่ที่ 18
 
นางสาวมณฑิตา จารุวงศ์สวัสดิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 19