โครงสร้างสภา อบต.


จำนวนผู้อ่าน : 5

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 
- ว่าง -
ประธานสภาฯ
 
- ว่าง -
รองประธานสภาฯ
 
- ว่าง -
เลขานุการสภาฯ
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 1
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 1
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 2
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 2
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 3
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 3
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 4
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 4
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 5
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 5
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 6
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 7
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 7
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 8
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 9
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 9
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 10
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 10
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 11
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 12
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 12
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 13
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 13
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 14
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 14
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 15
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 15
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 16
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 16
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 17
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 17
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 18
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 18
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 19
 
- ว่าง -
ส.อบต. หมู่ 19