แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต


จำนวนผู้อ่าน : 23

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

- ประกาศการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561-2564

- รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เอกสารแนบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เอกสารแนบ

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสารแนบ

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) เอกสารแนบ

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) เอกสารแนบ