ประวัติความเป็นมา


จำนวนผู้อ่าน : 5

ประวัติความเป็นมา

                                องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2538   ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ   2537

      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่วาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอแม่วาง 13  กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1013  ถนนสายสันป่าตอง – บ้านกาด – แม่วิน ( แยกจากถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – ฮอด) )

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  • ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อกับ  ตำบลทุ่งปี้  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลแม่นาจร  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

      มีพื้นที่ครอบคลุม 19 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านชาวปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง) 12 หมู่บ้าน  หมู่บ้านชาวม้ง  2  หมู่บ้าน หมู่บ้านคนพื้นราบ  4  หมู่บ้าน หมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมกับคนพื้นราบ 1 หมู่บ้าน (รวม 40 หย่อมบ้าน)