กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางสาวพวงทอง โกฎคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสายรุ้ง เชียงมูล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐชา เวียงสิมา

นักวิชาการคลัง

นางสาวธัญวรัตน์ กันธิยะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนนทพร ไชยเสนา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสาวิตรี ตนกิจ

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายยุทธนา ฟูวงศ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวสุพรรษา รักรุกขชาติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อินทะศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวชุติกาญจน์ หล้าสา

พนักงานจ้างเหมาบริการ