กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นางกนกพร พรหมชัย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวภาวดี คลาชีพ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวโชติกา จันทร์ศรี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวเฉลิมศรี วงค์คำปวน

นักวิชาการศึกษา

- ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสุรกานต์ อินทะศรี

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาววนาลี ยามู

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอารี การมั่ง

ครู

นางสาวปริศนา คำมา

ครู

นางประณิดา ศิริเป็ง

ครู

นางธิตินันท์ พิทักษ์สว่างแสง

ครู

นางสาวกาญจณา เกษตรสุขใจ

ครู

นางสาวบัวแก้ว ชนาศัย

ครู

นางสุภาพร สุดเสรี

ครู

นางจุฬาลักษณ์ จำปา

ครู

นางสาวปทุมทิพย์ วงศ์ใหม่

ครู

นางดวงทิพย์ บุญเลิศรักษ์

ครู

นางชลธิชา ศศิธรรัตนชัย

ครู

นางเบญจพร ปัญญาแผ่ผล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอรพิน สุริบุญ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอาภัสรา แซ่ลี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรชิตา จ๊ะโด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางจันจิรา จ่อวาลู

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิมลณัฐ บุญลือ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางศิริสุข ปภาดาตระกูล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางบุญศรี จ่อวาลู

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอารีรัตน์ ส่าโพ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอวัศยา แก้วปวน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชุมแพ โพนิเบเอ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอัญชลี วสันต์สุขใจ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรา กมลสุขมงคล

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิภาพร เกษตรสุขใจ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางศิรานนท์ ชนาศัย

พนังงานจ้างเหมาบริการ