กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นายกำธร พรหมฟัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายคมสัน ศิริภา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอรัญญา คำแปง

พนังงานจ้างเหมาบริการ

นายศรัญญู เป็งใจมา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

- ว่าง -

วิศวกรโยธา

- ว่าง -

นายช่างโยธา

- ว่าง -

นายช่างโยธา

- ว่าง -

นายช่างสำรวจ

นางสาวจุฑารัตน์ โสภา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวัชรินทร์ เชียงมูล

พนักงานจ้างทั่วไป

- ว่าง -

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายถนันกิจ คีรีไพรทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ