สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

นายชัยวัฒน์ แสนภิบาลพงศ์

นิติกร

นางสาวนวลอนงค์ ติ๊บสุยะ

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายพรมชัย ปองขจัดภัย

นักทรัพยากรบุคคล

นายจำรัส เสนปานัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางอรพินท์ สุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป

นายนิกร สุทธกูล

นักพัฒนาชุมชน

- ว่าง -

นักวิชาการเกษตร

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการ

- ว่าง -

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางจตุพร ร่วมศรี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุธดาอร อินตา

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายณัฐพล แสนใจยะ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ว่าง -

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายประทวน ชัยชื่น

พนักงานขับรถยนต์

นายแดนชัย โปธา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายปาน กัลยาสาย

พนักงานดับเพลิง

- ว่าง -

พนักงานดับเพลิง

นายพระคะ แปะนุ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเบญจรัตน์ พิจารณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายชินกร พรทวีวัน

พนักงานดับเพลิง

นายอติวัณณ์ นภาคีรีรมย์

พนักงานดับเพลิง

นายวัฒนากร คีรีไพรภักดี

พนักงานดับเพลิง

นางสาวอังคณา ศิริปินตา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางคำมาเรือน เทือกภู่

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางจำปี อินทะศรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายถนอม เป็งใจมา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายรพีภัทร เกียรติเวทย์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุบิน สุคำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอรรถชัย เครือฝั้น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมพิษ สาระเพ็ญ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสิราวรรณ สิริภา

พนังงานจ้างเหมาบริการ