บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


จำนวนผู้อ่าน : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ขอแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ดังนี้
 
๑. กำหนดการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอให้นักเรียน/นักศึกษา ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ที่มายื่นใบสมัครรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในเวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อบต.แม่วิน
 
๒. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ / Website : http://www.maewin.net/ และ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 
๓. รายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อบต.แม่วิน ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา ผู้ไม่ปฏิบัติตามจะไม่รับลงทะเบียนรายงานตัว
 
๔. ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ วัน