การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ทำแนวกันไฟ และดับไฟป่า (เครือข่ายอาสาสมัคร ทสม.)


จำนวนผู้อ่าน : 1

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง ทำแนวกันไฟ และดับไฟป่า 
โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ กิจกรรมหลักแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โดยได้ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินประสานชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว