คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ รองนายก อบต. และปลัด อบต.แม่วิน ปฏิบัติราชการแทน


จำนวนผู้อ่าน : 1

คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ รองนายก อบต. และปลัด อบต.แม่วิน ปฏิบัติราชการแทน