คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ รองนายก อบต. และปลัด อบต.แม่วิน ปฏิบัติราชการแทน


จำนวนผู้อ่าน : 25

คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ รองนายก อบต. และปลัด อบต.แม่วิน ปฏิบัติราชการแทน