ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563


จำนวนผู้อ่าน : 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563