๔ รูปแบบ ๑๙ วิธี การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


จำนวนผู้อ่าน : 1

4 รูปแบบ 19 วิธี การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

องคการบริหารส่วนตำบลแม่วิน ขอเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต