โครงการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปะจำปี 2562


จำนวนผู้อ่าน : 1

          วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ดำเนินจัดโครงการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 

http://www.maewin.net/core/File/1125.pdf