โครงการสืบสานและฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงตำบลแม่วิน (ยี่เป็ง)


จำนวนผู้อ่าน : 1

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ดำเนินงานจัดโครงการสืบสานและฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงตำบลแม่วิน (ยี่เป็ง) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่วินและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีส่วน่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม และสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยูสืบไป

http://www.maewin.net/core/File/1126.pdf