ประกาศ อบต.แม่วิน แจ้งสรุปการขาด ลา มาสาย ของพนักงานส่วนตำบล ครู/บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำ 6 เดือน (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564)


จำนวนผู้อ่าน : 1

เอกสารแนบท้าย