องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2558


จำนวนผู้อ่าน : 1

             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน วันที่ 10 - 11 ส.ค. 2558 

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

วิทยากร  นางกนกพร  พรหมชัย  หัวหน้าส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน