องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง นายบุญสม สิทธิ์คงดิลง , นายจาติพงศ์ พะละสู่


น้ำตก

น้ำตก แม่วาง ,น้ำตกแม่สะป๊อก ,น้ำตกผาหม่น เป็นต้น


กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์

กิจกรรมการท่องเที่ยว ขี่ช้าง-ล่องแพ-เดินป่า-พักโฮมสเตย์


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.2558


เอกสารแนบ : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน วันที่ 10 - 11 ส.ค. 2558

             องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน วันที่ 10 - 11 ส.ค. 2558 

ผู้รับผิดชอบ  ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

วิทยากร  นางกนกพร  พรหมชัย  หัวหน้าส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน