องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

เกี่ยวกับเรา


 

ประวัติความเป็นมา

                                องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2538   ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ   2537

ลักษณะที่ตั้ง

                                องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่วาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอแม่วาง 13  กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1013  ถนนสายสันป่าตอง – บ้านกาด – แม่วิน ( แยกจากถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – ฮอด) )

อาณาเขต

                                องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                                ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

                                ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านหลวง  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

                                ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อกับ  ตำบลทุ่งปี้  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

                                ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

                                ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลแม่นาจร  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

                                มีพื้นที่ครอบคลุม 19 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านชาวปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง) 12 หมู่บ้าน  หมู่บ้านชาวม้ง  2  หมู่บ้าน หมู่บ้านคนพื้นราบ  4  หมู่บ้าน หมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมกับคนพื้นราบ 1 หมู่บ้าน (รวม 40 หย่อมบ้าน)