องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Elephant Junglesanckaay (Rambo)


ปางช้าง พ่อหลวงธนากร นิเปยนิ


มูลนิธิโครงการหลวง

ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่วินได้เป็นที่ตั้งของโครงการหลวงถึง 4 โครงการ


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยสายธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการจัดธรรมเทศนาให้แก่ประชาชน ข้าราชการ สมาชิกสภา อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพใจเพื่อให้มีจิตใจแจ่มใส ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข มีความซื่อสัตย์สุจริต