องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน : ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 


สินค้า OTOP

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ปางช้าง Blue Tao Elephant


ปางช้าง นายสุข นิยมไพรสกุล


ปางช้างห้วยโป่ง

ชมธรรมชาติพันธ์ไม้ที่หลากหลาย พร้อม กับบริการและมิตรภาพที่เป็นกันเอง


มาตรฐานการให้บริการ


มาตรฐานการให้บริการ


คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปก คำนำ สารบัญ และวัตถุประสงค์ของคู่มือ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร PDF : http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/4/2000_5000.pdf

ส่วนที่ 1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร PDF :http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/4/2000_5001.pdf

ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวโหลดไฟล์เอกสาร PDF : http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/4/2000_5002.pdf