การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


จำนวนผู้อ่าน : 22

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.แม่วิน

ลำดับ

รายการ

ไฟล์แนบ

1

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566

 

 • ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

 

 

 • ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 • แผนพัฒนาบุคลากร

 

 

 • แผนอัตรากำลัง

 

 

 

 

2

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 • จริยธรรมและวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 

 • ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 • ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 • แผนอัตรากำลัง

 

 

 

 

3

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปี พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ไฟล์แนบ

 

 • ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 

 

 • แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 

 

 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

 • ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ

 

 

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่๑)

 

 

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

 

 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

4

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล 

 

 

 • การติดตามผลแผนพัฒนาบุคลากร