มาตรการส่งเสริมและการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


จำนวนผู้อ่าน : 65

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกสารแนบ
การขับเคลื่อนจริยธรรม เอกสารแนบ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกสารแนบ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) เอกสารแนบ

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่เคยรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน โปรดทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

โดยคลิกที่นี่ ->>> EIT อบต.แม่วิน

หรือสแกน QR-Code

 EIT 2566

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ้น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น