แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)


จำนวนผู้อ่าน : 105

คำนำ

                    ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกำกับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 กำหนดว่า "แผนพัฒนาท้องถิ่น" หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้

                  

                   "แผนพัฒนาท้องถิ่น" หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแม่วิน

คณะกรรมการพัฒนาตำบลแม่วิน

กันยายน  2564

         

เข้าดูข้อมูล