รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี


จำนวนผู้อ่าน : 9

วันที่ หัวข้อ ไฟล์แนบ
23/12/2565  - รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2565 
19/12/2565  - การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25/10/2565  - รายงานผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวฯ  2565
07/10/2565  - รายงานผลการดำเนินการขององค์กรชุมชน 2565
30/09/2565  - รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี 2565
01/08/2565  - รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน 2565
11/12/2562  - รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลแม่วิน 2562