ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้อ่าน : 20

ลำดับ รายการ เอกสารดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562