ข้อบัญญัติตำบล


จำนวนผู้อ่าน : 25

ลำดับที่ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ดาวน์โหลดเอกสาร
1 เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 Click Here
2 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565 Click Here
3 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 Click Here