ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน


จำนวนผู้อ่าน : 101

วันที่รับหนังสือ

รายละเอียด

8-มิ.ย.-64

ประกาศ ก.อบต. เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

31-พ.ค.-64

การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info ระบบใหม่)

14-พ.ค.-64

ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "คุ้มครองเด็ก" ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12-พ.ค.-64

การรายงานผลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอแม่วาง

26-เม.ย.-64

ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

7-เม.ย.-64

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud servive : GDCC)

25-มี.ค.-64

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้วยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

25-มี.ค.-64

ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

25-มี.ค.-64

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ LOCAL MOOC

24-มี.ค.-64

การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564

24-มี.ค.-64

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมสวัสดิการสังคม (SOCIAL WELFARE INNOVATION) ของกลุ่มคนเปราะบางในองค์กรปกครองท้องถิ่น

24-มี.ค.-64

การบริการวิชาการส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

15-มี.ค.-64

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

17-ก.พ.-64

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง "รอบรู้ ใส่ใจ เสริมสร้างวินัยการเงินการคลังให้ยั่งยืน"

10-ก.พ.-64

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และการจัดทำภาพ (Info graphic)

10-ก.พ.-64

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10-ก.พ.-64

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคนิคการเขียนสูตรและการใช้งาน Excel สำหรับท้องถิ่น

3-มี.ค.-64

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม

3-ก.พ.-64

การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"

21-ม.ค.-64

ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564

30-พ.ย.-63

แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ (คะแนน LPA 2563)

14-ธ.ค.-63

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563

8-ต.ค.-64

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563